Algemene Leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van het Meldkamerinstituut B.V.

 

 Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Meldkamerinstituut B.V. hierna te noemen leverancier en opdrachtgevers Betreffende deelname of opdracht tot het houden van adviestrajecten, workshops, trainingen en individuele coaching.

1.2   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1.3   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Intakegesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd.

Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of het verplaatsen van het startmoment van de training.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt tot stand door mondeling of schriftelijk akkoord te geven op de offerte. Tevens kan de ondertekening van de daartoe bestemde opdrachtbevestiging tot een overeenkomst leiden.

 

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever heeft recht op annulering met een schriftelijke bevestiging aan de leverancier. Bij annulering door de Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer in rekening gebracht: a. Alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn, inclusief administratiewerkzaamheden.

3.2   Alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:

100% van de kosten bij annulering tussen 0 tot 2 weken voor aanvang van de training;

75% van de kosten bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang van de training; wanneer de training echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 50% van de kosten;

50% van de kosten bij annulering tussen 4 tot 6 weken voor aanvang van de training;

0% van de kosten bij annulering langer dan 6 weken voor aanvang van de training.

3.3 Indien er per deelnemer betaald wordt zal er per verkorte opleiding minimaal 8 deelnemers maximaal 14 deelnemers, tevens de bovengrens en in de complete opleiding minimaal 6 deelnemers en maximaal 10 deelnemers, tevens de bovengrens in rekening worden gebracht. Het staat de opdrachtgever vrij om de gereserveerde plaatsen voor een andere deelnemer te gebruiken.                                                            

3.4   In het geval dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op vermindering van betaling.

3.5 Individuele cursisten hebben 14 dagen bedenktijd, voor open inschrijvingen.  Dit geldt niet voor business to business. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat de cursist het contract heeft ondertekend; ook al staat de persoon op de wachtlijst en mogelijk al geplaatst kan worden.

 

Artikel 4: Annulering door leverancier

Leverancier heeft het recht de cursus te annuleren of deelname van opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever geen verplichting heeft tot betaling van het overeengekomen bedrag.

 

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen. Vervanging na de start van een cursus is niet meer toegestaan.

 

Artikel 6: Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2. Op trainingen is Het Meldkamerinstituut B.V. is gevrijwaard btw te heffen aangezien zij geregistreerd staat bij het CRKBO. In de offerte staan de voorbereiding, ontwikkel- en uitvoeringsdagdelen opgenomen. Daarnaast zijn de reiskosten bestaande uit: reiskilometers en reisuren opgenomen. Mocht het nog niet duidelijk zijn wie de opdracht zal uitvoeren, dan staan de reiskosten op basis van nacalculatie op de offerte genoemd.

 

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

7.1 De leverancier draagt er zorg voor dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie van opdrachtgever zoals, maar niet beperkt tot, marktinformatie, productinformatie, organisatorische en personele informatie, vertrouwelijk zal worden behandeld.

7.2 Deze vertrouwelijkheid zal eveneens contractueel worden overeengekomen met door de leverancier ingehuurde onderaannemers.

 

Artikel 8: Inschrijfvoorwaarden

8.1 U kunt uzelf of een ander inschrijven voor een training door te mailen met info@Meldkamerinstituut.nl.

8.2 Bij overtekening van een training, hanteert de leverancier de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als criterium voor het kunnen deelnemen aan de training. Kan de leverancier u niet plaatsen op de voorkeursdatum, dan doet zij u in overleg een ander voorstel. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u van de leverancier een bevestiging en een factuur toegestuurd.

 

8.3 Twee weken voor aanvang van de training ontvangt u een uitnodiging met de aanvangstijden en een routebeschrijving. De trainingsovereenkomst vangt aan zodra u een bevestiging per email heeft ontvangen.

8.4 De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor bij onvoldoende aanmelding een training te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende training.

8.5 Indien deelnemers verplaatst worden naar een andere training blijft deze trainingsovereenkomst van kracht. Bij acceptatie van uw inschrijving, verplicht de leverancier zich tot een inspanning het trainingsprogramma zoals beschreven zonder ingrijpende wijzigingen ten uitvoer te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

9.1 De kosten voor de training dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan en de betaling dient uiterlijk bij ons binnen te zijn vóór aanvang van de training.

9.2 De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van de leverancier vervalt niet door het niet bezoeken van de les(bijeenkomsten) door de deelnemer(s) van de training.

9.3 Van wanbetaling is sprake als de trainingskosten niet voor de vervaldatum zijn betaald. In dat geval is, zonder dat hiervoor enige verdere ingebrekestelling is vereist, het hele openstaande bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente plus de ECB-rente gerekend vanaf de contractdatum, direct opeisbaar.

9.4 De invorderingskosten, ontstaan door het niet stipt nakomen van de betalingsverplichtingen, komen daarbij geheel voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van 15% van het uitstaande bedrag.

9.5 De leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 15 dagen na facturering op de door leverancier aangegeven wijze.

9.6   De reis- en arrangementskosten alsmede de verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn niet bij het bedrag inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.7   Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

9.8   De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 10: Auteursrechten

10.1 Het auteursrecht op de door de leverancier uitgegeven materiaal berust bij de leverancier, tenzij en andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.

10.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van de leverancier, berust uitsluitend bij de leverancier.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

10.3   Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4   Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van derde aan te spreken.

 

Artikel 11: Klachtenprocedure

Op verzoek van opdrachtgever zal leverancier aan hem/ haar een exemplaar van de klachtenprocedure ter beschikking stellen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op iedere overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van toepassing is steeds de laatst verstuurde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

 

Persoonsregistratie/AVG

13.1 Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer, wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

13.2 Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor onze dienstverlening. Het beheer van de verkregen persoonsgegevens gebeurt op de wijze die de wet voorschrijft.